dokument

Umowa w sprawie usamodzielnienia Oddziału Litewskiego
Fundacji Wspierającej Oświatę Polską za Granicą

zawarta w Warszawie w dniu 22 listopada 2006 r. pomiędzy Zarządem Fundacji a p/o Dyrektora Oddziału Litewskiego – Przewodniczącym Rady Pełnomocników

1. Biorąc pod uwagę zgodną wolę obu, polskiej i litewskiej, osób prawnych Fundacji Wspierającej Oświatę Polską za Granicą Samostanowienie, wyrażoną w piśmie Dyrektora Oddziału z dnia 24 października 2006 r. i uchwale Rady Nadzorczej Fundacji z dnia 26 października 2006 r.,


2. Realizując zawarty w punkcie 2 ww. uchwały obowiązek uzgodnienia zasad używania znaku graficznego i nazwy „Samostanowienie”, opatentowanych przez Fundację w Republice Litewskiej przy tworzeniu Oddziału Litewskiego Fundacji, opisanych w § 1.2 Statutu (Regulaminu) litewskiej osoby prawnej:

1.2. Nazwa "Samostanowienie" w charakterystycznej formie graficznej jest zastrzeżonym znakiem Fundacji Samostanowienie i pochodzi z winiety czasopisma i nazwy niepodległościowej partii politycznej, w latach 1985-1990 dążących do suwerenności Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz do realizacji powszechnego prawa narodów do samostanowienia, zgodnie z art.1 ust.1. Powszechnego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dn. 16.12.1966 r.

3. Biorąc pod uwagę, że Założyciele Fundacji Samostanowienie przekazali nazwę i znak graficzny Samostanowienie Fundacji, a 24 maja 1990 r. uczynili Fundację jedynym sukcesorem tego charakterystycznego znaku, bez prawa dalszego przekazania tej nazwy innym podmiotom,

4. Biorąc pod uwage, że używanie znaku przez Oddział Litewski Fundacji Samostanowienie nie było przekazaniem nazwy i znaku, bowiem Oddział – mimo, że wyposażony w osobowość prawną – nie był podmiotem zewnętrznym wobec Fundacji,

5. Biorąc pod uwage, że proponowane przez Oddział i zaakceptowane przez Fundację usamodzielnienie Oddziału Litewskiego następuje w ramach posiadanej od 1996 r. litewskiej osobowosci prawnej,

6. Biorąc pod uwagę, że obie umawiające się strony kierują się tymi samymi zasadami i mają takie same cele (wspieranie oświaty i kultury polskiej), a także deklarują wolę współpracy w ich realizacji,

strony Umowy postanawiają:

a) podjąć niezbędne działania by Litewski Oddział Fundacji „Samostanowienie” przekształcił się w samodzielną osobę prawną prawa litewskiego;

b) usamodzielniona fundacja litewska będzie miała prawo nieodpłatnego używania nazwy i znaku graficznego „Samostanowienie” bez prawa przekazywania go innym użytkownikom i będzie nosić nazwę Fundacja Wspierająca Oświatę Polską na Litwie „Samostanowienie” (i odpowiednio w języku litewskim);

c) usamodzielniona fundacja litewska przejmie wszelkie środki finansowe i materialne, będące we posiadaniu Oddziału Litewskiego Fundacji a bilans końcowy Oddziału stanowić będzie bilans początkowy usamodzielnionej fundacji litewskiej;

d) do statutu usamodzielnionej fundacji litewskiej przeniesiony będzie – odpowiednio zmodyfikowany – zapis § 1.2 obecnego Statutu (Regulaminu) Oddziału Litewskiego,

Stanisław Pieszko
Dyrektor Oddziału Litewskiego
Przewodniczący Rady Pełnomocników
Fundacji Samostanowienie
Adam Chajewski
Prezes Zarządu Fundacji

Halina Sokołowska
Członek Zarządu Fundacji

Andrzej Piechurowski
Członek Zarz
ądu Fundacji
Członek Rady Nadzorczej Fundacji

Warszawa, 22 listopada 2006 r.